Objavljeno: 29.06.2016.

Zakon u životu partikularne Crkve

Autor: Razni autori
RAZNI AUTORI, Zakon u životu partikularne Crkve. Zbornik radova VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Trogiru – Čiovo, 9. – 10. listopada 2014., ŠALKOVIĆ Josip (ur.), Zagreb, 2016.

Zbornik Zakon u životu partikularne Crkve donosi radove sa VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog 9. i 10. listopada 2014. na otoku Čiovu, a objavljen je u pravnom nizu Studia canonica croatica u izdanju Glasa Koncila i Hrvatskoga kanonističkog društva.

Zbornik donosi 11 radova: Kategorije opće i partikularno u ekleziologiji II. vatikanskog koncila i kanonističkom govoru (dr. Bernarda Horvat), Partikularna Crkva: teološko-pravni elementi (dr. Ivica Ivanković Radak, mr. Árpád Tóth), Razvoj partikularne Crkve i partikularnog crkvenog  prava u razdoblju rimskog carstva do Justinijana (dr. Ivan Milotić), Partikularne strukture ratione ritus u latinskoj crkvi (dr. Marko Petrak), Pozicija partikularnog prava nakon kodifikacije (dr. Ivan Sesar), Normativna aktivnost biskupskih konferencija i krajevnih sabora (dr. Andrej Saje), Situacija partikularnog prava u Crkvi u Hrvatskoj (dr. Ivan Ćubelić), Zakonodavna aktivnost dijecezanskog biskupa (dr. Klara Ćavar), Statuti i pravilnici kanonskih struktura suodgovornosti na biskupijskoj razini (dr. Slavko Zec), Biskupijska sinoda – vrhunac zakonodavne aktivnosti partikularne Crkve (dr. Zdenko Ilić, mr. Marija Živković), Pravni okvir sudjelovanja i suodgovornosti na župnoj razini (dr. Lucija Boljat, dr. Josip Šalković). U dodatku Zbornik donosi doprinos studenata temi simpozija u obliku znanstvenog rada.

Radovi objavljeni u ovome Zborniku pomoći će crkvenim pravnicima u njihovu pozivu sastavljanja, donošenja, tumačenja, primjene, izmjena i dopuna zakona u životu partikularne Crkve, posebno biskupije koja »je dio Božjeg naroda koji se povjerava na pastoralnu brigu biskupu u suradnji s prezbiterijem, tako da, prianjajući uza svojeg pastira koji ga po evanđelju i euharistiji sabire u Duhu Svetome, tvori partikularnu Crkvu u kojoj uistinu jest i djeluje jedna, sveta, katolička i apostolska Kristova Crkva« (kan. 369).

+ OSTALE PUBLIKACIJE