Objavljeno: 26.06.2017.

Vlč. mr. sc. Želimir Žuljević obranio doktorsku disertaciju

Na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu svećenik Požeške biskupije Želimir Žuljević obranio je 14. lipnja 2017. godine doktorsku disertaciju iz kanonskog prava pod naslovom L’accompagnamento pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. Profili giuridici e pastorali (Pastoralna pratnja vjernika koji se nalaze u situacijama očite moralne neraspoloživosti. Pravni i pastoralni profili).

Doktorska disertacija pisana je pod vodstvom mentora Antonia S. Sanchez-Gila, profesora sakramentalnog prava, a čine ju četiri poglavlja povezana u cjelinu.
Navedenom disertacijom htio se prikazati terminološki razvoj kroz povijest kanonskih kategorija vjernika smatranih javnim grešnicima te odnos Crkve prema njima, odnosno njihov vjerski i sakramentalni život. Tema disertacije je vrlo zanimljiva i aktualna jer se u njoj govori o neredovitim, ili takozvanim neregularnim situacijama u kojima se mogu naći i koje već žive mnogi vjernici, uključujući i razvedene te ponovno civilno vjenčane vjernike koji bi željeli imati pristup sakramentima, a to im trenutačno onemogućuje objektivna situacija u kojoj se nalaze, koja je u suprotnosti s evanđeoskim naukom. Uz naglasak kako se već duže vremena osjeća nužna promjena pristupa vjernicima koji se nalaze u navedenoj i sličnim situacijama, odnosno kako je bitno učiniti korak naprijed te umjesto negativnog pristupa koji u sebi sadrži samo zabrane okrenuti se novom, pozitivnom pristupu te isticati ono što određeni vjernik, nalazeći se u situaciji koja nije u skladu s evanđeoskim naukom, može i treba činiti kako bi se još više približio Bogu i sudjelovao u životu Crkve na način koji mu to objektivna situacija u kojoj se trenutačno nalazi dopušta. Svrha takvog pastoralnog pristupa je, pridržavajući se uvijek kanonskih normi i nauke Crkve, znati i htjeti razlučivati dobro svaku pojedinačnu situaciju te pastoralno i osobno pratiti vjernike na njihovom putu ka obraćenju i rješavanju poteškoća koje ih priječe da u potpunosti žive sakramentalni život.
Želimir Žuljević rođen je 1982. godine u Požegi, a odrastao u župi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmici. Po završetku osnovne škole odlazi u Međubiskupijsko sjemenište na Šalatu u Zagrebu, gdje je 2000. godine maturirao u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji te započeo studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij je završio 2005. godine na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Za svećenika je zaređen 2006. godine te je obnašao službu župnog vikara u župi sv. Leopolda Mandića u Požegi i bio odgajatelj u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati. Godine 2008. upisuje postdiplomski studij kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu, a 2011. godine stekao je akademski stupanj magistra znanosti te upisao doktorat. Godine 2012. vraća se u Požešku biskupiju kako bi obnašao povjerene mu službe: predstojnika Ureda za crkveno-pravna pitanja Požeške biskupije, voditelja podružnice Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Đakovu i suca na tome sudu te ravnatelja Katoličke osnovne škole u Požegi. Za vrijeme školovanja u Rimu boravio je u Papinskom zavodu Germanicum et Hungaricum te Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. (izvor: ika, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima)

Dr. Želimiru čestitamo i želimo svako dobro u obnašanju službi koje su mu povjerene.

+ OSTALE AKTUALNOSTI