Statut

Na temelju kanona 304. Zakonika kanonskoga prava, članka 14. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima i članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) Skupština Hrvatskoga kanonističkog društva na svojoj sjednici, održanoj u Zagrebu dana 24. ožujka 2015. donijela je Statuta Društva.

 

STATUT
HRVATSKOGA KANONISTIČKOG DRUŠTVA

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

(1) Hrvatsko kanonističko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) udruga je u koju se mogu učlaniti crkveni pravnici te druge fizičke i pravne osobe, sukladno ovom Statutu, radi unapređivanja i pomaganja znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u području kanonskog prava.

(2) Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Društva, područje njegova djelovanja, predstavljanje i zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Društva, stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak Društva i raspolaganje imovinom za slučaj njegova prestanka te druga važna pitanja za rad Društva.

 

Članak 2.

(1) Na crkvenom području Društvo je nacionalno, mješovito, privatno vjerničko društvo, s pravnom osobnošću, koje se ravna prema odredbama Zakonika kanonskoga prava i ovog Statuta. Društvo djeluje na području Hrvatske biskupske konferencije.

(2) Na građanskom području Društvo ima svojstvo pravne osobe. Društvo je nedobitna (neprofitna) pravna osoba, koja svoju imovinu koristi isključivo za obavljanje svoje djelatnosti, ravna se prema Zakonu o udrugama, ostalim važećim zakonima Republike Hrvatske i odredbama kanonskog prava. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

(3) Društvo se može udružiti u domaća i inozemna društva koja imaju za cilj promoviranje znanstvenog, stručnog i obrazovnog rada iz područja kanonskog prava te izučavanje prava općenito.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

(1) Naziv Društva je: Hrvatsko kanonističko društvo.

(2) U korespondenciji i na izdanjima koristi se i naziv Društva na latinskom jeziku: Consociatio canonistica Croatica, koji se može koristiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

(3) Uz nazive iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koriste se i kratice za naziv Društva, i to: HKD za naziv na hrvatskom jeziku, i CCC za naziv na latinskom jeziku.

(4) Sjedište Društva je u Zagrebu.

 

Članak 4.

(1) Društvo ima znak i pečat. Znak i pečat su identični i čine ih dvije koncentrične kružnice, između kojih je napisan naziv Društva na hrvatskom i latinskom jeziku, a unutarnja kružnica okružuje vagu i slova P i X, koja su ukrštena.

(2) Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Društva te financijska i druga dokumentacija.

 

Članak 5.

(1) Zaštitnik Društva je bl. Alojzije Stepinac.

(2) Geslo Društva je: Pravednost u ljubavi.

(3) Dan Društva je 10. veljače.

 

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 6.

(1) Društvo predstavlja i zastupa predsjednik Društva, neograničeno u okviru djelatnosti te je ovlašteni potpisnik Društva.

(2) U slučaju spriječenosti predsjednika Društvo zastupa potpredsjednik neograničeno u okviru njegove djelatnosti te je tada ovlašteni potpisnik Društva.

(3) Upravni odbor može ovlastiti i druge članove Društva za potpisivanje korespondencije, financijske i druge dokumentacije te im dati punomoć za predstavljanje ili zastupanje.

 

IV. JAVNOST RADA DRUŠTVA 

Članak 7.

(1) Rad Društva je javan.

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje:

            1. kroz dostupnost javnosti podataka koji se upisuju u odgovarajući registar;

            2. podnošenjem godišnjeg financijskog izvješća;

            3. organizacijom simpozija, konferencija, skupova i okruglih stolova koji su dostupni javnosti;

            4. pružanjem pomoći i savjetovanjem u kanonskopravnim stvarima;

            5. dostupnošću podataka javnosti na internetskoj stranici Društva.

(3) Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem članova Društva i putem javnog priopćivanja.

(4) Članovi se o radu Društva obavješćuju dostavom pisanih materijala i na sjednicama tijela Društva.

(5) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom obavješćivanju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

(6) Društvo po potrebi izdaje i ostala sredstva javnog obavješćivanja (brošure, knjige, periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

(7) Za javnost rada odgovorni su predsjednik i Upravni odbor Društva. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Društva koji su njegova poslovna tajna.

 

V. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA 

Članak 8.

(1) Ciljevi postojanja i rada Društva jesu:

            1. promicanje studija kanonskog prava;

            2. podupiranje studenata na studiju kanonskog prava;

            3. promicanje poznavanja kanonskog prava u crkvenoj i društvenoj stvarnosti;

            4. promicanje znanstvene, stručne i obrazovne suradnje među kanonistima;

            5. davanje stručnih mišljenja o pravnim pitanjima iz područja kanonskog prava;

            6. provođenje cjeloživotne formacije djelatnika crkvenih sudova, biskupijskih kurija i drugih pastoralnih djelatnika čiji rad zahtijeva šire poznavanje kanonskog prava;

            7. promicanje i štićenje ljudskih i vjerničkih prava u crkvenoj i društvenoj zajednici;

            8. njegovanje hrvatske kanonske tradicije;

            9. njegovanje i razvitak ugleda i etike pravničkog poziva;

            10. raspravljanje znanstvenih i stručnih problema pravničke struke i zauzimanje stanovišta o njima;

            11. poticanje i razvitak suradnje s drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama te suradnje sa sličnim društvima u zemlji i inozemstvu.

(2) Društvo sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

 

Članak 9.

U okviru cilja radi kojeg je Društvo osnovano, ono posebno obavlja sljedeće poslove i djelatnosti:

            1. okuplja crkvene pravnike i druge osobe koje djeluju na ostvarenju ciljeva Društva, sukladno Statutu;

            2. organizira znanstvene i stručne skupove crkvenih pravnika;

            3. izdaje publikacije;

            4. organizira tečajeve, predavanja, seminare, tribine, radionice i druge skupove članstva i drugih osoba radi promicanja ciljeva Društva;

            5. sudjeluje u aktivnostima stalnog obrazovanja crkvenih pravnika;

            6. potiče suradnju s drugim kanonističkim društvima (nacionalnim i međunarodnim);

            7. ostvaruje suradnju s drugim znanstvenim, stručnim i obrazovnim institucijama koje promiču slične ciljeve;

            8. potiče, pomaže i organizira različite oblike druženja članova, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike zajedništva (druženja);

            9. potiče unapređenje kanonskog uređenja i mogućnost njegove harmonizacije s pravnim uređenjem Republike Hrvatske;

            10. izdavanje brošura, knjiga, periodičnih publikacija, biltena iz područja svoje djelatnosti sukladno Zakonu.

 

VI. ČLANSTVO

Članak 10.

(1) Članstvo u Društvu može biti redovito, podupiruće i počasno. Pod pretpostavkama i ograničenjima predviđenima Zakonom, odredbama Zakonikâ Katoličke Crkve, ovim Statutom, članom Društva mogu postati sve fizičke osobe.

(2) Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.

(3) Članom Društva mogu biti i pravne osobe neovisno imaju li sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugdje. Predstavnika pravne osobe članice Društva imenuje njezino tijelo ili osoba koji su na to ovlašteni unutarnjim aktom te pravne osobe.

(4) Redovitim članom mogu postati one osobe koje su postigle akademski naslov licencijata ili doktorata u kanonskome pravu, ili da su u kanonskom pravu barem stručne (djelatnici crkvenih sudova, diplomirani pravnici ili pravnici koji su stekli stupanj magistra ili doktora znanosti, studenti fakulteta i instituta kanonskog prava, diplomirani teolozi i katehete…). O stupnju stručnosti u kanonskom pravu prosuđuje Upravni odbor.

(5) Podupirućim članom mogu postati fizičke i pravne osobe koje svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način pridonose ostvarenju ciljeva Društva. Pravne osobe u radu Društva zastupa opunomoćeni predstavnik.

(6) Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela djelovanju Društva, ili je znatno pridonijela kanonskoj znanosti ili praksi.

 

Članak 11.

(1) Članstvo u Društvu je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovito i podupiruće članstvo donosi Upravni odbor, na osnovi potpisane pristupnice i odgovarajuće dokumentacije koja svjedoči o ispunjenim kriterijima za upis u Društvo prema ovom Statutu, ili na temelju prijedloga trojice članova, uz prethodno pribavljen pristanak kandidata.

(3) Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije šest mjeseci od primitka zahtjeva ili akata iz stavka 2 ovog članka.

(4) Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Društvo izdaje svojim članovima iskaznicu.

(6) Društvo vodi ažuran popis članova koji sadrži: osobno ime ili naziv člana, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Društvu, kategoriju članstva, datum prestanka članstva, a po potrebi i druge podatke. Za vođenje popisa članova odgovoran je tajnik Društva.

(7) Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 12.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Društva, u roku od osam iskoristivih dana od dana kada je podnositelj molbe primio obavijest o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svojemu prvom narednom redovitom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 13.

(1) Prava, obveze i odgovornosti redovitih članova su:

            1. birati i biti birani u tijela Društva;

            2. biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno-novčanom poslovanju;

            3. sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Društva i pridonositi ostvarivanju njegovih djelatnosti;

            4. davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;

            5. pridržavati se odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata Društva;

            6. redovito plaćati članarinu;

            7. čuvati i podizati ugled Društva.

(2) Prava, obveze i odgovornosti podupirućih i počasnih članova su:

            1. biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela;

            2. sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Društva i pridonositi ostvarivanju njegovih djelatnosti, ali bez prava odlučivanja i prava da budu birani u njegova tijela;

            3. davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;

            4. pridržavati se odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata Društva;

            5. čuvati i podizati ugled Društva.

 

Članak 13.a

(1) Članovi nadziru rad Društva.

(2) Svaki član ima pravo i obvezu upozoriti Nadzorni odbor na povrede općih akata Društva te druge nepravilnosti i zahtijevati da se uklone.

(3) Nadzorni odbor razmotrit će zahtjev iz stavka 2. u roku od 30 dana od njegova zaprimanja te će u daljnjemu roku od 30 dana poduzeti radnje za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

(4) Ako Nadzorni odbor ne postupi u skladu sa stavkom 3., član Društva ovlašten je zahtijevati sudsku zaštitu u skladu sa Zakonom.

 

Članak 14.

(1) Članstvo u Društvu, redovno i podupiruće, prestaje: istupom, brisanjem, isključenjem i smrću.

(2) Član koji najmanje dvije godine neopravdano ne sudjeluje u radu Društva ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo može se brisati iz članstva, odlukom Upravnog odbora. Na takvu odluku Upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini, u roku od osam iskoristivih dana od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

(3) Počasno članstvo prestaje smrću ili odlukom Skupštine, na prijedlog Upravnog odbora ili predsjednika Društva.

 

Članak 15.

(1) Društvo se može učlaniti ili udružiti u druga domaća i međunarodna udruženja.

(2) Društvo može osnovati svoje ogranke i izvan sjedišta Društva. Odluku o osnivanju ogranka, njegovu ustroju i prestanku, na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

(3) Ogranci Društva nemaju pravnu osobnost.

 

VII. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 16.

(1) Stegovne mjere prema članovima Društva su opomena i isključenje.

(2) Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Društva, poremećaja u njegovu radu ili je Društvu prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Društvu.

(3) Član može biti isključen iz Društva:

            1. ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja Društva predviđenim ovim Statutom;

            2. ako je osuđen zbog posebno nečasna kaznenog djela;

            3. ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Društvu ili u vezi s njim, postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Društva izraženih u Statutu ili drugom općem aktu Društva, izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Društva, naškodio ugledu Društva ili prouzročio Društvu znatniju materijalnu štetu.

(4) Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika Društva ili Upravnog odbora. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Časni sud. Časni sud čine predsjednik Časnog suda i dva člana koja imenuje Upravni odbor iz redova članova u svakome pojedinom slučaju. Protiv odluke Časnog suda član i predsjednik Društva imaju pravo žalbe Upravnom odboru, u roku od osam iskoristivih dana od dana primitka odluke Časnog suda. Postupak pred Časnim sudom te postupak po žalbi mogu se urediti posebnim pravilnikom.

(5) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka protiv počasnih članova ne vodi se stegovni postupak, ali na prijedlog predsjednika ili Upravnog odbora Skupština može odlučiti o prestanku počasnog članstva.

 

VIII. TIJELA, USTROJ I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

1. Tijela Društva

Članak 17.

Društvom upravljaju članovi neposredno i putem izabranih predstavnika u tijelima Društva. Članovi upravljaju Društvom neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

 

Članak 18.

(1) Tijela Društva su:

            1. Skupština;

            2. Upravni odbor;

            3. predsjednik Društva;

            4. potpredsjednik Društva;

            5. Nadzorni odbor.

(2) Skupština i Upravni odbor mogu posebnom odlukom ustrojiti povjerenstva za obavljanje pojedinih poslova iz svoje mjerodavnosti. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

 

2. Skupština Društva

Članak 19.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom i čine ju svi redoviti članovi Društva.

(2) Skupština Društva se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(3) Skupštinu saziva predsjednik, na vlastitu inicijativu, ili Upravni odbor, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev jedne trećine redovnih članova Društva, najmanje 14 dana prije održavanja. Ako predsjednik Društva ili Upravni odbor ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagatelja, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će ju predlagatelj.

(4) Poziv na Skupštinu sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnoga reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

 

Članak 20.

(1) Skupštinu otvara predsjednik Društva i rukovodi njezinim radom, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik.

(2) Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina redovnih članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina redovnih članova Društva, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje trećina redovnih članova.

(3) Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

(4) Odluke o promjeni Statuta i prestanku postojanja Društva Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

(5) Na Skupštini se vodi zapisnik, koji potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koje bira Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadržava barem vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke Skupštine i način glasovanja te druge činjenice koje su bitne za rad Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova.

(6) Svoj rad Skupština može urediti posebnim poslovnikom.

 

Članak 21.

(1) Skupština Društva:

            1. donosi statut i njegove izmjene i dopune;

            2. bira predsjednika, potpredsjednika, tajnika, članove Upravnog i Nadzornog odbora te ih po potrebi razrješava dužnosti;

            3. donosi financijski plan i usvaja završni račun;

            4. razmatra godišnji izvještaj o radu predsjednika Društva, Upravnog i Nadzornog odbora;

            5. odlučuje o udruživanju s ostalim organizacijama, učlanjivanju u ostale organizacije ili istupanju iz njih;

            6. određuje svoje predstavnike u međunarodnim organizacijama;

            7. rješava žalbe drugoga stupnja članova Društva;

            8. bira duhovnog voditelja ili duhovnog savjetnika;

            9. odlučuje o promjeni sjedišta Društva i drugim statusnim promjenama;

            10. odlučuje o osnivanju ogranaka Društva;

            11. odlučuje o prestanku postojanja Društva, raspodjeli imovine i imenovanju likvidatora;

            12. odlučuje o ostalim pitanjima značajnim za rad Društva ustanovljenim ovim Statutom koja nisu stavljena u mjerodavnost drugog tijela.

(2) Skupština može razriješiti Upravni odbor i prije isteka razdoblja na koje je izabran ako on prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi, s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.

(3) Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

(4) Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

(5) U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu Društva saziva osoba ovlaštena za zastupanje koja je u tome svojstvu posljednja bila upisana u Registar udruga.

 

3. Upravni odbor Društva

Članak 22.

(1) Upravni odbor je kolegijalno upravljačko tijelo Društva, ima pet članova, a tvore ga po službi: predsjednik, potpredsjednik, tajnik te dva člana koja bira Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova, na razdoblje od pet godina.

(2) Redovne sjednice Upravnog odbora održavaju se barem dvaput godišnje, a saziva ih predsjednik.

(3) Izvanredne sjednice Upravnog odbora saziva po potrebi predsjednik sam ili na zahtjev dvaju članova Odbora.

(4) Sjednica može biti održana ako je prisutna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova svih članova odbora. U slučaju izjednačenosti glasova odlučuje glas predsjednika.

(5) Upravni odbor Društva:

            1. ustanovljuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna;

            2. donosi opće akte Društva, ako ovim Statutom nije drugačije određeno;

            3. ustanovljuje prijedlog financijskog plana i završnog računa;

            4. priprema skupštinske sjednice;

            5. podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu;

            6. ostvaruje skupštinske zaključke;

            7. odlučuje o visini članarine;

            8. odlučuje o primanju u članstvo i o isključenju iz članstva;

            9. odlučuje o obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja;

            10. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva;

            11. skrbi o obavješćivanju članstva i javnosti;

            12. odlučuje o korištenju imovine Društva;

            13. osniva odbore, povjerenstva i ostala tijela te poduzima ostale inicijative koje pomažu ostvarivanju ciljeva Društva;

            14. obavlja sve ostale aktivnosti koje mu Skupština povjeri.

 

Članak 23.

(1) Upravni odbor može osnivati radne odbore i ostala povremena radna tijela Društva.

(2) Upravni odbor imenuje predsjednika i članove radnih tijela iz reda članova Društva.

(3) Odbori i ostala povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

Članak 24.

Upravni odbor osigurava zakonitost rada Društva i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obveza i u tom pogledu kolektivno je odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u njemu.

 

4. Predsjednik i potpredsjednik Društva

Članak 25.

(1) Predsjednika i potpredsjednika Društva bira Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova, na mandat od pet godina, koji se može produžiti.

(2) Predsjednik Društva osigurava pravilan i zakonit rad Društva i zastupa Društvo u svemu.

(3) Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnoga odbora, a potpredsjednik Društva je potpredsjednik Upravnog odbora.

(4) Predsjednik Društva:

            1. saziva sjednice Skupštine Društva i Upravnog odbora, predlaže njihov dnevni red te predsjeda sjednicama;

            2. provodi odluke Skupštine i upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine;

            3. potpisuje akte Društva;

            4. podnosi Skupštini izvješće o radu Upravnog odbora i Društva između dviju Skupština;

            5. donosi odluke potrebne za obavljanje redovne djelatnosti;

            6. potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Društvo;

            7. obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema odlukama Upravnog odbora, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Društva.

(5) Potpredsjednik Društva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga izazvane spriječenosti da obavlja svoje dužnosti.

(6) Društvo može imati i počasnog predsjednika. Počasnog predsjednika, na prijedlog najmanje jedne trećine redovnih članova Društva, potvrđuje Skupština Društva. Zadaća je počasnog predsjednika isključivo savjetodavna. Počasni predsjednik ima pravo sudjelovanja na svim sjednicama Skupštine Društva, Upravnog i Nadzornog odbora ali bez prava glasa.

 

5. Nadzorni odbor

Članak 26.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova, na razdoblje od pet godina. Mandat članova Nadzornog odbora može se ponoviti.

(2) Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora niti osoba koja po bilo kojoj osnovi zastupa Društvo.

(3) Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom svih članova odbora. U slučaju izjednačenosti glasova, odlučuje glas predsjednika.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi među sobom, saziva sjednice Odbora, vodi njegov rad i obavlja ostale poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

(5) Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 27.

(1) Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

            1. primjenu odredaba ovoga Statuta i ostalih općih akata Društva;

            2. materijalno-novčano poslovanje i korištenje imovine Društva;

            3. ostvarivanje odluka, zaključaka i ostalih pravnih akata;

            4. obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Skupština.

(2) Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je Nadzornom odboru bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke te dati tražene obavijesti.

(3) Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

(4) Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine, ako utvrdi nepravilnost u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i ostalih općih akata Društva.

(5) Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga Odbor može tražiti od Upravnog odbora da angažira odgovarajuće stručnjake.

(6) Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedina njegova člana primjenjuju se odredbe čl. 21., stavak 2 – 4 ovog Statuta.

 

6. Duhovni voditelj ili duhovni savjetnik

Članak 28.

(1) Društvo može imati duhovnog voditelja ili duhovnog savjetnika. Duhovnog voditelja ili duhovnog savjetnika izabire Skupština Društva, na rok od pet godina, između svećenika koji zakonito vrše službu u partikularnim Crkvama Hrvatske biskupske konferencije. Izabrana duhovnog voditelja ili duhovnog savjetnika treba potvrditi Hrvatska biskupska konferencija, uz prethodnu suglasnost dijecezanskog biskupa biskupije u koju je izabrani inkardiniran ili poglavara redovničke ustanove kojoj izabrani pripada.

(2) Duhovni voditelj ili duhovni savjetnik može sudjelovati na Skupštini Društva i na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava glasa.

(3) Zadaće duhovnog voditelja ili duhovnog savjetnika jesu:

            1. duhovno voditi članove Društva;

            2. pridonositi da Društvo uvijek zadrži crkvenu narav i svrhe;

            3. poticati da Društvo sudjeluje u pastoralnom planu i programu pojedinih partikularnih Crkava, u skladu sa svojim svrhama i prema mogućnostima.

 

IX. PRESTANAK MANDATA I OVLASTI

Članak 29.

(1) Mandat člana tijela Društva i pojedinih dužnosnika prestaje:

            1. istekom vremena,

            2. opozivom,

            3. na vlastiti zahtjev,

            4. ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.

(2) Član tijela Društva ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.

(3) Opoziv iz stavka 2 može pokrenuti deset članova Društva.

(4) Razrješenje i opoziv od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata, kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.

 

X. OVLASTI MJERODAVNE CRKVENE VLASTI

Članak 30.

Hrvatska biskupska konferencija, kao mjerodavna crkvena vlast za priznavanje pravne osobnosti Društva na crkvenom području, ima sljedeće ovlasti:

            1. pravo pohoda i kontrole svih aktivnosti Društva;

            2. pravo uvida u financijsko poslovanje Društva;

            3. potvrđivanje Statuta Društva, kao i njegovih dopuna i izmjena;

            4. odlučiti o prestanku Društva prema odredbama kanonskog prava.

 

XI. IMOVINA DRUŠTVA, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I FINANCIJSKO
POSLOVANJE DRUŠTVA, ČLANARINA

Članak 31.

(1) Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Društva.

(2) Za svoje djelovanje Društvo osigurava sredstva od:

            1. donacija pravnih i fizičkih osoba;

            2. državnih dotacija iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost te sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave;

            3. sredstava fondova posebne namjene;

            4. prihoda od imovine i prava;

            5. prihoda od članarine te

            6. prihoda iz drugih zakonitih izvora.

(3) Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom, sukladno zakonu.

(4) Iznos članarine utvrđuje Upravni odbor Društva.

(5) Ako Društvo u svom radu ostvari višak prihoda nad rashodima, može ga koristiti isključivo za rad Društva i obavljanje njegovih zadaća.

(6) Društvo radi unapređenja svoje djelatnosti, njezina financiranja ili stručnog obavljanja pojedinih poslova može, sukladno zakonu, osnivati druge pravne osobe (zaklade, udruge, ustanove, trgovačka društva i sl.).

 

Članak 32.

(1) Sredstvima i imovinom Društva raspolaže Upravni odbor, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom, u skladu s odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta, zakonskim propisima i važećim odredbama kanonskog prava o stjecanju, posjedovanju, upravljanju i otuđivanju vremenitih dobara.

(2) Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik Društva ili druga osoba koju odredi Upravni odbor Društva.

(3) Društvo ima kunski, a može imati i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća, prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Upravni odbor može za svaku godinu donijeti financijski plan.

(4) Ako Društvo ostvari prihod iz javnih izvora, najmanje jedanput godišnje o svojem radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava. Društvo može na odgovarajući način o tome obavijestiti i širu javnost.

(5) Ako Društvo ostvari namjenski prihod iz javnih izvora, koristit će ga isključivo namjenski, za provedbu odobrenih programa i projekata. O tome će davatelju podnijeti izvještaj kao i u stavku 4. ovoga članka.

 

Članak 33.

Sve su službe u Društvu volonterske, tj. obavljaju se besplatno, osim ako drukčije ne odredi Upravni odbor. Društvo podmiruje troškove rada i administracije iz svoje imovine.

 

Članak 34.

Društvo slobodno upravlja svojim dobrima, prema propisima ovog Statuta, Zakonika kanonskoga prava, poštujući pravo nadzora Hrvatske biskupske konferencije, kako bi se dobra upotrebljavala za svrhe Društva.

 

XII. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I STRUČNIH POSLOVA,
RAD VANJSKIH SURADNIKA

Članak 35.

(1) Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslove Društva obavlja tajnik Društva. Tajnik Društva vrši i službu rizničara. Tajnika bira Skupština na mandat od pet godina, koji se može ponoviti.

(2) Pri izvršavanju svojih zadaća tajnik je dužan držati se odluka, uputa i naloga Upravnog odbora, predsjednika Društva ili od njih ovlaštene osobe.

(3) Upravni odbor može tajniku posebnom odlukom ili općim aktom povjeriti određeni krug poslova u kojima je ovlašten zastupati Društvo.

(4) Zadaće su tajnika:

            1. pripremati nacrte prijedloga općih akata;

            2. skrbiti o urednu vođenju registra članova;

            3. voditi zapisnik sjednica Skupštine i Upravnog odbora;

            4. voditi i čuvati arhiv Društva;

            5. po ovlaštenju predsjednika i Upravnog odbora komunicirati s članstvom Društva i (međunarodnim) organizacijama s kojima Društvo surađuje;

            6. voditi riznicu Društva;

            7. obavljati stručne i ostale poslove za potrebe Upravnog odbora, u skladu s općim aktima Društva.

Članak 36.

(1) Pojedine stručne poslove ili skupine poslova Društvo može ugovorom povjeriti nekoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o zaključenju ugovora donosi Upravni odbor Društva.

(2) Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime Društva zaključuje predsjednik ili druga ovlaštena osoba Društva.

(3) Za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se ugovoriti odgovarajuća novčana naknada.

 

XIII. DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA DRUŠTVA

Članak 37.

(1) Statut Društva donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

(2) Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i izlaže ga u sjedištu Društva na uvid članovima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

(3) Članovi Društva imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi nacrt Statuta, koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

(4) Mjerodavno tumačenje Statuta daje Skupština.

 

Članak 38.

(1) Pravilnike i druge opće akte Društva donosi Upravni odbor, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana kada su ti akti izloženi na uvid u prostorijama Društva. Iznimno Upravni odbor može odlučiti da opći akti stupaju na snagu danom donošenja ako je to potrebno da bi se spriječio zastoj u radu i poslovanju Društva ili spriječile druge naročito štetne posljedice.

(2) Upravni odbor je mjerodavan za tumačenje svih općih akata što ih on donosi.

 

Članak 39.

(1) Izmjene i dopune Statuta i općih akata Društva donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

(2) Prijedlog za donošenje, izmjenu i dopunu općih akata Društva može podnijeti svaki član i pojedina tijela Društva.

 

XIV. PRESTANAK I LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Članak 40.

Društvo prestaje u slučajevima predviđenim Zakonikom kanonskoga prava, Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesene dvotrećinskom većinom nazočnih članova. Odluka o prestanku postojanja Društva objavit će se na odgovarajući način.

Članak 40.a

U slučaju prestanka Društva imovina se prenosi na ustanovu, udrugu ili zakladu koja će, po prethodno pribavljenom sudu Hrvatske biskupske konferencije, nastaviti ostvarivanje ciljeva, zadataka i djelatnosti Društva. Obavlja slične djelatnosti kao Društvo. Ako takvih nema, imovina se temeljem odluke Skupštine prenosi na Hrvatsku biskupsku konferenciju, uz poštovanje stečenih prava i volje darovatelja.

 

Članak 40.b

(1) Likvidacija ili skraćena likvidacija Društva provodi se prema pravilima predviđenima Zakonom.

(2) Glede prava i obveza likvidatora primjenjuju se pravila predviđena Zakonom.

(3) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju većinom glasova prisutnih članova imenuje Skupština Društva i kao likvidator upisuje se u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Društva. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

(4) Skupština većinom glasova prisutnih članova može opozvati likvidatora.

 

XIV.A RJEŠAVANJE SPOROVA 

Članak 40.c

(1) Nadzorni odbor mirnim putem rješavat će sporove između članova koji se tiču članstva u Društvu, upravljanja Društvom te prava i obveza članova koje proizlaze iz njihova članstva.

(2) Ako Nadzorni odbor mirnim putem ne riješi takve sporove, na crkvenom području nadležan za njihovo rješavanje bit će Međubiskupijski sud prvog stupnja u Zagrebu a na građanskom Općinski sud u Zagrebu.

 

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu na crkvenom području danom odobrenja Hrvatske biskupske konferencije, a na građanskom području danom donošenja.

 

U Zagrebu, 24. ožujka 2015. godine.

 

Predsjednik Društva

dr. Josip Šalković