Članovi

Članstvo u Društvu može biti redovito, podupiruće i počasno. Članovima Društva mogu pod jednakim uvjetima postati svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske. Članom Društva pod jednakim uvjetima može postati i punoljetni stranac. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.

Redovitim članom mogu postati one osobe koje su postigle akademski naslov licencijata ili doktorata u kanonskome pravu, ili su u kanonskom pravu barem stručne (djelatnici crkvenih sudova, diplomirani pravnici ili pravnici koji su stekli stupanj magistra ili doktora znanosti, studenti fakulteta i instituta kanonskog prava, diplomirani teolozi i katehete…). O stupnju stručnosti u kanonskom pravu prosuđuje Upravni odbor.

Podupirućim članom mogu postati fizičke i pravne osobe koje svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način pridonose ostvarenju ciljeva Društva. Pravne osobe u radu Društva zastupa opunomoćeni predstavnik.

Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela djelovanju Društva, ili je znatno pridonijela kanonskoj znanosti ili praksi.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Odluku o primanju u redovito i podupiruće članstvo donosi Upravni odbor, na osnovi potpisane pristupnice i odgovarajuće dokumentacije koja svjedoči o ispunjenim kriterijima za upis u Društvo ili na temelju prijedloga trojice članova, uz prethodno pribavljen pristanak kandidata.

Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Društva, u roku od osam iskoristivih dana od dana kada je podnositelj molbe primio obavijest o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svojemu prvom narednom redovitom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Društvo izdaje svojim članovima iskaznicu. U Društvu se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor. Za vođenje popisa članova odgovoran je tajnik Društva.

Pristupnicu skinite u PDF formatu na linku ispod.

PDF