Objavljeno: 27.02.2014.

Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231)

ŠALKOVIĆ, Josip, Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231), Zagreb, 2009.

Autor pod kanonskopravnim vidom na temelju izvora i literature u knjizi komentira obveze i prava vjernika laika sadržane u važećem Zakoniku kanonskoga prava. Polazi od činjenice da je crkveni zakonodavac nastojao saborska načela vjerno prenijeti u pozitivne pravne odredbe, ne samo kad govori o kann. 224-231, nego i na drugim mjestima kad se radi o sudjelovanju laika u poslanju Crkve i u vršenju služba i zadaća koje su laicima vlastite u Crkvi i u svijetu.

Tumačenja odredbi kann. 224-231 važećeg Zakonika o obvezama i pravima vjernika laika mogu pomoći da se svi članovi Božjeg naroda prema svom položaju i poslanju – i klerici i redovnici a posebno vjernici laici – ispravno uključe u višestruku pastoralnu brigu za ljude. Misli iznesene u knjizi mogu pripomoći da se svi članovi Crkve, posebno laici, osjećaju s Crkvom i osjećaju se kao Crkva, te da tako što uspješnije djeluju u svijetu.

Knjiga je namijenjena studentima na crkvenim fakultetima i institutima religijskih znanosti koji proučavaju kanonsko pravo, vjernicima laicima, pastoralnim djelatnicima i svima onima koji žele upoznati novost koju je donio Drugi vatikanski koncil s obzirom na obveze i prava vjernika laika u svjetlu njihova poslanja i djelovanja.

Knjiga je objavljena u nizu Studia canonica croatica kojim se želi promicati i aktualizirati kanonsko pravo u Hrvatskoj, u crkvenoj i društvenoj stvarnosti, a dr. Šalković njom pridonosi većem poznavanju i ispravnoj primjeni odredaba kanonskoga prava o vjernicima laicima, imajući posebno u vidu hrvatske okolnosti.

+ OSTALE PUBLIKACIJE